Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8893897

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

« Quay lại

Đổi mới, bám sát cơ sở để tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là sự tiếp nối Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), với nội hàm rộng hơn, sâu sắc hơn, nhằm làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đẩy mạnh và đạt hiệu quả thiết thực.

Kế thừa kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Huyện ủy Kỳ Anh, Thị ủy Kỳ Anh  tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 27-KH/TU của Tỉnh ủy; các Kế hoạch, văn bản Hướng dẫn của Ban Tuyên giáoTỉnh ủy. Đảng ủy các xã, phường; đảng ủy, chi ủy cơ quan trực thuộc đã từng bước cụ thể hóa nội dung Chỉ thị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, các Nghị quyết, Kết luận Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", do đó đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện có nhiều chuyển biến tích cực; tác phong làm việc sâu sát cơ sở, kịp thời giải quyết những búc xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, việc thực hiện Chỉ thị 03 trên địa bàn thị xã vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Đó là, việc quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của trên về thực hiện Chỉ thị ở một số địa phương, đơn vị chưa sâu sắc; việc liên hệ, vận dụng nội dung "làm theo" trong xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện còn máy móc, thiếu tính sáng tạo, chưa sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và chức trách của từng cá nhân. Việc xây dựng, phát hiện, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong người lao động trực tiếp còn hạn chế, chưa thực sự tạo sức lan tỏa rộng lớn. Công tác giáo dục, bồi dưỡng các giá trị truyền thống, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ chưa được quan tâm đúng mức; một bộ phận đoàn viên, thanh niên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, sa vào các tệ nạn xã hội, chạy theo lối sống ích kỷ, thực dụng, vi phạm pháp luật…

          Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành đô thị văn minh, hiện đại đang đứng trước cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, đòi hỏi công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên phải được chú trọng và toàn diện hơn nữa.

 

 

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, biểu dương tập thể và cá nhân điển hình trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh"

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05). Đây là Chỉ thị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng con người mới trong giai đoạn hiện nay. Để Chỉ thị đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ thị xã quán triệt, thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đây là giải pháp hữu hiệu để xây dựng và củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng và hệ thống các giá trị đạo đức xã hội tốt đẹp, mà cốt lõi là giá trị đạo đức vì con người, vì cộng đồng, xây dựng đất nước Việt Nam "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Thông qua đó, làm cho mọi tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài của sự nghiệp cách mạng. Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi người và mỗi tổ chức "tự soi", "tự sửa", tự phấn đấu; coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thân của mình. Hình thức giáo dục, tuyên truyền phải luôn được đổi mới, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị và từng đối tượng; kiên quyết khắc phục sự rập khuôn, máy móc, xơ cứng, hoặc làm một cách hình thức, không thực chất, v.v.

Thứ haităng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Các cấp ủy cần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ Nhất, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt thường xuyên của tất cả các cấp ủy, các tổ chức. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện với phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc "làm theo" bằng những hành động cụ thể, thiết thực; kết hợp giữa "xây" với "chống", lấy xây làm chính. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các tổ chức, mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt thực hiện tốt việc nêu gương, tự giác học trước, làm trước, nói ít làm nhiều, mang lại hiệu quả thiết thực, được mọi người tôn vinh, đúng như lời căn dặn của Bác: "... một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".

Thứ batiếp tục xây dựng, hoàn thiện, ban hành, thực hiện hệ thống tiêu chí về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng. Cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chí phấn đấu cho từng đối tượng; động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi người tự giác đăng ký, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ nhất, thường ngày gắn với yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp của từng người, từng lĩnh vực. Để làm được điều đó, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị cần nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05; bám sát đặc điểm, tình hình địa phương, đơn vị, vị trí, chức năng của các tổ chức và chức trách, nhiệm vụ của từng người để chỉ đạo xây dựng hệ thống tiêu chí cho phù hợp, theo phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá kết quả". Kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thông qua trước chi bộ để đóng góp, bổ sung, hoàn thiện; khắc phục tình trạng làm chung chung, chiếu lệ, áp dụng vào đối tượng nào cũng được.

Thứ tưđẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhân rộng điển hình tiên tiến là hình thức giáo dục thực tiễn sinh động, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ, bảo đảm cho Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực. Việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến cần được làm thường xuyên, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi người, mỗi tổ chức, mỗi đơn vị; khắc phục tình trạng "chờ" tới hội nghị tổng kết, sơ kết mới biểu dương, tuyên dương. Mặt khác, phải xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chí của tập thể, cá nhân điển hình làm cơ sở để phấn đấu, bình xét, khen thưởng; kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 với điển hình tiên tiến trong phong trào, các cuộc vận động khác. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, có sức thuyết phục cao. Các phương tiện truyền thông đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp thường xuyên làm tốt công tác công tác tuyên truyền gương "người tốt, việc tốt"; nêu bật những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần làm lan tỏa những tấm gương điển hình tiêu biểu xuất sắc ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị và toàn dân; đồng thời, thẳng thắn phê phán những tổ chức, cá nhân nhận thức chưa đúng, thực hiện chưa hiệu quả, chưa thấy hết giá trị, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ nămlàm tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05 ở các cơ quan, đơn vị. Muốn cho việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt mục đích, yêu cầu đề ra, cấp ủy các cấp phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt và tổ chức thực hiện ở cấp mình; kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc kiểm tra, giám sát phải theo đúng phương châm: giám sát phải mở rộng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Qua kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong đơn vị, v.v.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn tỏa sáng, gần gũi và chân thật, toát lên một tấm lòng vì nước, vì dân, từ những điều giản dị đó đã thể hiện một tầm cao trí tuệ và ý chí mạnh mẽ. Vì thế, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là lương tâm, trách nhiệm; trở thành công việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức đảng, để từ đó tạo sức lan tỏa, tác động đến nhân dân và toàn xã hội. Tin tưởng rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới trên địa bàn thị xã sẽ xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tạo sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội, tạo nên sức mạnh trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ Nhất và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.

 

Dương Thanh Hòa - Phó Bí thư TT Thị ủy

 

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này