Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8867763

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

« Quay lại

Kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đinh tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2016)- Mãi mãi đi theo con đường Người đã chọn

 

Cách đây 105 năm, vào ngày 5-6-1911 tại bến Nhà Rồng - bến Cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên chiếc tàu mang tên Amiral La Touche De Tréville, tạm rời xa Tổ quốc, ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Cuộc hành trình qua 3 đại dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia đã đưa Nguyễn Ái Quốc đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết Cách mạng tiên phong của thời đại

          Nguyễn Ái Quốc, hồi nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, sau đổi là Nguyễn Tất Thành, sinh ngày 19/5/1890 tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha của Người là Nguyễn Sinh Sắc (1863-1929) đỗ Phó Bảng, bị ép ra làm quan, sau đó bị cách chức, chuyển sang làm nghề thầy thuốc. Mẹ của Người là Hoàng Thị Loan (1868-1900), một phụ nữ có học, đảm đang, chăm lo chồng con hết mực. Sinh ra trong một gia đình trí thức yêu nước, lớn lên từ một miền quê có truyền thống đấu tranh quật khởi, Nguyễn Ái Quốc từ rất sớm đã có "chí đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào"(1). Người rất khâm phục tinh thần yêu nước của các chí sỹ Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh…nhưng không tán thành con đường cứu nước của các cụ.

 

Bến nhà Rồng xưa vẫn mái ngói đỏ tươi, Vẫn con sông ngày hai lần lên xuống

          Xuất thành từ lòng yêu nước và trên cơ sở rút kinh nghiệm thất bại của các thế hệ cách mạng tiền bối, ngày 5-6-1911, Nguyễn Ái Quốc đã quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước mới hữu hiệu hơn. Nhưng khác với các thế hệ thanh niên đầu thế kỷ hướng về Nhật Bản, Nguyễn Ái Quốc quyết định sang phương Tây, đến nước Pháp để tìm hiểu xem "nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi sẽ về giúp đồng bào mình"(1). Trong nhiều năm sau đó Người đã đi qua nhiều nước khác nhau ở các đại lục Á, Âu, Phi, Mỹ, đã làm nhiều nghề khác nhau từ rửa bát, dọn tàu, quyét tuyết để sống và học tập. Nhờ đó Người hiểu rằng ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác, ở đâu những người lao động cũng bị áp bức và bị bóc lột dã man. Quá trình nghiên cứu, xem xét Cách mạng tư sản Mỹ (1776) và Cách mạng tư sản Pháp (1789) đã giúp Nguyễn Ái Quốc học hỏi được nhiều điều. Tuy vậy, Người vẫn đánh giá những cuộc cách mạng tư sản là "những cuộc cách mạng không đến nơi". Chỗ hạn chế của cách mạng dân chủ tư sản là những cuộc cách mạng không giải phóng được công nông và quần chúng lao động.

 

 

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi là sự kiện chính trị lớn nhất của thế kỷ XX, mở ra thời đại mới trong lịch sử loài người, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, thời đại thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản. Khi được biết thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, Nguyễn Ái Quốc ngưỡng mộ cuộc cách mạng đó, kính phục Lênin. Cũng từ đấy Người đã tìm đến Chủ nghĩa Mác-Lênin, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp cuối năm 1920, và xác định con đường cứu nước, con đường giải phóng dân tộc đúng đắn: "Chỉ có Chủ nghĩa Xã hội, Chủ nghĩa Cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ".

Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp" và "Đường Kách mệnh", đặc biệt là việc xuất bản tờ báo Thanh niên ra ngày 21-6-1925, Người đã chuẩn bị về đường lối chính trị để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung đường lối này xác định: Chỉ có cách mạng vô sản là cách mạng triệt để, vì lợi ích của đại đa số dân chúng và đồng thời cũng đã đề ra cụ thể mục tiêu và con đường đi của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa xã hội; xác định lực lượng cách mạng, phương pháp cách mạng, tinh thần đoàn kết quốc tế và để lãnh đạo cách mạng thì phải có Đảng cách mạng có nền tảng là chủ nghĩa Mác - Lênin.

Trong thời gian này, Người cũng tập trung cho việc chuẩn bị về tổ chức và cán bộ với việc Người lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925), tổ chức nhiều lớp đào tạo cán bộ và gửi đi học ở Liên Xô ... Khi điều kiện thành lập Đảng đã chín muồi, ngày 03-02-1930, dưới sự chủ trì của Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản có ý nghĩa như là một Đại hội thành lập Đảng. Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong Cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường cứu nước, cứu dân, thống nhất đất nước, thoát khỏi ách áp bức của thực dân, phong kiến, thoát khỏi bần cùng, lạc hậu.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản do Người sáng lập và rèn luyện, với đường lối cách mạng đúng đắn, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết, kiên cường đấu tranh liên tục, đưa sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn, thống nhất Tổ quốc, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới và lãnh đạo nhân dân ta thực hiện trong 30 năm qua để giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, uy tín của Đảng ta, đất nước ta, dân tộc ta ngày càng cao trên trường quốc tế. Hoài bão lớn của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã trở thành hiện thực. Từ một sự khởi đầu đúng đắn với ý chí quyết tâm và sự phấn đấu không mệt mỏi cho con đường cứu nước mà Người đã chọn, Hồ Chí Minh - Người ra đi từ bến cảng Sài Gòn năm xưa đã tìm thấy con đường và lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chúng ta nguyện mãi mãi đi theo con đường Người đã chọn.

Kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước trong thời điểm các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tự hào về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, mỗi người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên Chủ nghĩa Xã hội.

 

Minh Hằng

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này