Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8862410

Chính trị Chính trị

« Quay lại

Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân

 

         Tiếp công dân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng và khiếu nại, tố cáo (KN, TC) của công dân có ý nghĩa rất quan trọng trong Quản lý hành chính Nhà nước.

          Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, phổ biến sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Trung ương đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cùng với Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân, Luật Ðất đai, các nghị định hướng dẫn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Phiên tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Thị ủy

 

          Qua công tác tiếp công dân, lãnh đạo UBND, các ban ngành đã tiếp nhận đơn, tiếp thu và ghi nhận những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân để xem xét, giải quyết, trả lời theo thẩm quyền hoặc hướng dẫn công dân đến đúng cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Trong 9 tháng đầu năm 2018, lãnh đạo thị xã đã thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo đúng quy định. Tại các buổi tiếp công dân định kỳ, lãnh đạo thị xã đều chỉ đạo Ban tiếp công dân ban hành thông báo kết luận để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền có văn bản trả lời cho công dân hoặc chỉ đạo các ngành liên quan xem xét, giải quyết, trả lời các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền theo qui định. Các ban, ngành thị xã luôn nghiêm túc, có trách nhiệm trong công tác tiếp công dân gắn với giải quyết KNTC. Các vụ việc KNTC đều được kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết một cách hiệu quả. Đối với nhiều vụ việc, lãnh đạo Thị xã trực tiếp tiếp công dân bằng hình thức đối thoại trực tiếp với công dân; lắng nghe ý kiến của công dân để xem xét, giải quyết từng tình tiết, nhiều khía cạnh vụ việc để có quyết định thấu tình, đạt lý, tạo sự đồng thuận của công dân, nâng cao hơn vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, ban ngành trong giải quyết vụ việc. Các KNTC, phản ánh, kiến nghị của công dân mới phát sinh đều được cấp uỷ, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời. Các vụ việc phức tạp kéo dài, tồn đọng đều được rà soát kỹ lưỡng và có thông báo chấm dứt xem xét theo đúng quy trình. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2018, Lãnh đạo thị xã tổ chức tiếp và đối thoại trực tiếp 08 cuộc với các hộ dân liên quan đến các tồn đọng trước đây do công tác bồi thường, GPMB các dự án; tranh chấp đất đai, việc xác định nguồn gốc đất và yêu cầu bồi thường do ảnh hưởng sự cố môi trường biển, 01 cuộc với hơn 250 hộ tiểu thương đại diện cho 500 hộ kinh doanh tại chợ thị xã Kỳ Anh. Tổ chức tiếp thường xuyên 66 lượt/114 công dân, tiếp định kỳ 18 lượt/32 công dân; có 9 đoàn đông người/36 công dân.

Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh tổ chức đối thoại với các hộ tiểu thương chợ

         Đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tiếp công dân tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn, không để công dân khiếu nại vượt cấp.Thường xuyên trau dồi, cập nhật kiến thức, tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao năng lực tiếp công dân của cán bộ, công chức tiếp công dân ở cơ sở. Nội dung tiếp công dân được chuẩn bị đầy đủ hơn. Cán bộ làm công tác giải quyết KNTC thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm với công việc của mình, xem xét giải quyết các vụ việc đúng thời gian quy định; thời gian chuyển văn bản trả lời công dân được đẩy nhanh hơn.

        Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở các tổ chức chính trị - xã hội cũng luôn được chú trọng, các tổ chức đoàn thể  xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC. Nhờ vậy tình hình KNTC, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn đã giảm về số lượng, không còn gay gắt, phức tạp như trước kia; không phát sinh những vụ việc khiếu kiện mới. Số lượt công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đến trụ sở tiếp công dân của tỉnh, Ban Tiếp công dân Trung ương Đảng và Nhà nước giảm đáng kể... Qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã trả lời kiến nghị của các hộ tiểu thương

 

        Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo còn có một số hạn chế. Công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC chưa thật sự chủ động trong nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, thời gian kiểm tra xác minh, giải quyết một số vụ việc KNTC còn kéo dài. Một số đơn vị chưa làm tốt công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết KNTC nhằm kịp thời khắc phục, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC ở cơ sở. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, một số nơi còn thể hiện sự buông lỏng, để xảy ra sai phạm, khuyết điểm làm phát sinh KNTC,.......

         Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong thời gian tới huyện tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh; chú trọng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân, gắn tiếp dân với tuyên truyền pháp luật, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để công dân phải chờ lâu, bức xúc dẫn đến khiếu nại vượt cấp. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết; chủ động phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên và đột xuất. Phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp; thường xuyên rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và có giải pháp ngăn chặn các trường hợp khiếu kiện đông người, vượt cấp ngay tại cơ sở. Tăng cường quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thông tin, tuyên truyền các vụ việc khiếu nại tố cáo đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực; phê phán, xử lý những hành vi vi phạm và những biểu hiện sai trái, đồng thời biểu dương những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

 

          Hà Thị Thúy Diễu - Văn phòng Thị ủy

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này