Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8882664

Chính trị Chính trị

« Quay lại

Cần phát huy vai trò của cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn

 

Quản lý đất đai đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Thực tế cho thấy ở đâu cán bộ, đảng viên gương mẫu, cấp ủy, chính quyền vào cuộc tích cực thì ở đó đất đai trở thành nguồn lực phát triển, các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai được phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và hiệu quả. Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, công tác quản lý đất đai được xác định là lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm; quản lý tốt sẽ là điều kiện hàng đầu để ổn định tình hình và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phục vụ đắc lực cho quá trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

 

Ngay từ khi thành lập thị xã Kỳ Anh, công tác quản lý, sử dụng đất đai, giải quyết các vấn đề tồn đọng trên địa bàn đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chấn chỉnh, tháo gỡ và thực hiện cơ bản đảm bảo yêu cầu. Tuy nhiên, bên cạnh những địa phương đã rất tích cực, chủ động trong quản lý đất đai thì vẫn còn những địa phương buông lỏng quản lý khiến cho tồn đọng, thậm chí là vi phạm cũ không được xử lý kịp thời, vấn đề mới, vi phạm mới lại phát sinh. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Thị ủy, UBKT Thị ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn cho thấy, thực tế vai trò của cấp ủy đảng, đảng viên ở nhiều nơi chưa thực sự được phát huy, vì vậy đối với lĩnh vực đất đai vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm.       Chẳng hạn như: Công tác truyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai chưa được thường xuyên, chưa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với đảng viên, cán bộ, công chức trong cơ quan cấp ủy, chính quyền các xã, phường và các chi bộ thôn xóm, tổ dân phố chưa nghiêm, chưa thực sự hiệu quả. Công tác quản lý, điều hành của một số UBND cấp xã, phường chưa thực sự sâu sát, chưa chặt chẽ; việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ chuyên môn chưa phù hợp với trình độ, năng lực công tác (có xã đồng chí công chức địa chính xã chỉ mới trình độ trung cấp, chưa có kinh nghiệm chuyên môn nhưng giao nhiệm vụ vượt quá khả năng, vừa làm địa chính, vừa làm xây dựng, giao thông thuỷ lợi); do vậy, dẫn đến trình trạng công việc quá tải, để xảy ra nhiều sai sót nên không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số đơn vị, cấp uỷ cơ sở còn có biểu hiện nể nang, né tránh khuyết điểm, ngại chỉ ra vi phạm của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp uỷ viên cùng cấp và người đứng đầu; năng lực lãnh đạo, ý chí chiến đấu của tập thể cấp ủy cũng như từng đồng chí cá nhân ủy viên cấp ủy chưa mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, HĐND xã, phường về lĩnh vực đất đai chưa được chú trọng, thiếu sâu sát thực tế, do đó hiệu quả sử dụng đất chưa cao; nhiều khuyết điểm của cán bộ công chức cấp xã xảy ra trong thời gian dài không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời như: công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc chậm; cấp đất xen dắm, cho thuê đất sai đối tượng, sai thẩm quyền; thái độ ứng xử, tiếp dân chưa đúng mực; công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ địa chính không đầy đủ, để thất lạc hồ sơ,v.v…

           Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, khuyết điểm nêu trên là do: Cùng một lúc, cấp ủy, chính quyền các xã, phường phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc phát sinh trên địa bàn liên quan đến: giải quyết các vấn đề tồn đọng sau khi chia tách thành lập thị xã Kỳ Anh theo Nghị quyết 903/NQ-UBTVQH; bồi thường và khắc phục thiệt hại sự cố môi trường biển; yêu cầu cấp thiết về đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; khắc phục thiệt hại cơn bão số 10 năm 2017,v.v... nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực quản lý đất đai, cấp đổi GCNQSD đất trên địa bàn. Hơn nữa, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai trên địa bàn một số xã, phường (nhất là các xã thuộc Khu kinh tế Vũng Áng) còn nhiều vấn đề tồn đọng, bất cập khó giải quyết dẫn đến còn lúng túng, vướng mắc trong quản lý, điều hành.

          Về mặt chủ quan, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa kịp thời, chưa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, do đó nhận thức về chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai của cấp uỷ, chính quyền và một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa đầy đủ, chưa sâu sắc. Vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và từng cá nhân cấp ủy viên cơ sở chưa được phát huy mạnh mẽ, nhất là vai trò của người đứng đầu từng cấp ủy, chính quyền; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chưa tạo được sức mạnh thống nhất để cùng quan điểm, cùng ý chí, cùng hành động và cùng chịu trách nhiệm; chưa gắn phân công, phân nhiệm với kết quả công tác; trong đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm còn chung chung, chưa thường xuyên, có việc thiếu sâu sát, cụ thể. Giải quyết những tồn đọng về đất đai trên địa bàn còn biểu hiện chần chừ, thiếu quyết liệt. Vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra của các phòng ban chuyên môn cấp thị xã và công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở cũng như công tác giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể các xã, phường về lĩnh vực đất đai, tài chính ngân sách, cải cách hành chính, thực hiện công vụ,... chưa tốt nên dẫn đến các khuyết điểm, sai phạm của cán bộ công chức và cấp ủy viên cùng cấp chưa kịp thời phát hiện để ngăn chặn, xử lý đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của tổ chức đảng và đảng viên. Trình độ, năng lực và ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy viên và một bộ phận cán bộ chuyên môn cấp xã còn hạn chế, hiệu quả thực thi công vụ chưa cao.

Thực tế thời gian qua trên địa bàn tỉnh ta và một số huyện, một số xã, phường lân cận đã có nhiều bài học đắt giá, thậm chí là "mất cán bộ" do buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý, thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai của cấp ủy, chính quyền cơ sở; sự thoái hóa, tư lợi của một số cán bộ, đảng viên liên quan đến quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng,...

Nhằm kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn; để đất đai thực sự trở thành nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đòi hỏi công tác quản lý đất đai phải đồng bộ, hiệu quả ngay từ cơ sở. Cấp ủy đảng cơ sở phải phát huy tốt vai trò lãnh đạo cũng như giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý, sử dụng đất đai. Những định hướng, quyết sách đúng, trúng từ cơ sở với nòng cốt là cấp ủy cấp xã, phường sẽ khai thác tốt tiềm năng đất đai, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Muốn vậy, thời gian tới, cấp ủy cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, năm 2019, Ban Thường vụ Thị ủy cần thiết phải ban hành Chỉ thị yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm về đất đai; tập trung thực hiện để từng bước xử lý giải tỏa dứt điểm các công trình vi phạm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đối thoại để giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, giải tỏa vi phạm, xử lý tồn đọng về đất đai trên địa bàn. Trong lãnh đạo, chỉ đạo cần yêu cầu các cấp ủy nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường lãnh đạo đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; cấp ủy các cấp phối hợp Ủy ban MTTQ các cấp lắng nghe phản biện, góp ý của nhân dân về lĩnh vực này.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Thứ hai, các cấp ủy đảng mà hạt nhân là các chi bộ đảng cần quan tâm hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện công tác truyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai một cách thường xuyên và sâu rộng bằng nhiều hình thức cuốn hút trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên, đảng viên được phân công phụ trách lĩnh vực quản lý đất đai.

Thứ ba, Ban Thường vụ cấp ủy và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, có nghị quyết chuyên đề để triển khai, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện; tuyệt đối tránh tư tưởng coi lĩnh vực quản lý đất đai là công việc riêng của UBND các cấp, hoặc triển khai mang tính hình thức, phong trào. Trong ngăn chặn tình trạng sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình trái phép trên đất, giải tỏa vi phạm về đất đai, Đảng ủy các xã, phường cần gắn trách nhiệm của cấp ủy chi bộ và cá nhân được phân công phụ trách. Vi phạm phát sinh tại địa bàn nào, cấp ủy chi bộ và cá nhân các đồng chí đó sẽ phải chịu trách nhiệm báo cáo, đề xuất cũng như thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền, trách nhiệm.

Thứ tư, UBND thị xã cần chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội năm 2019 với chuyên đề thanh tra, rà soát toàn diện việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn các xã, phường trên địa bàn (nhất là đối với đất quy hoạch tái định cư, đất cấp xen dắm, đất công ích, đất cho thuê, đất nuôi trồng thủy hải sản,...) để có giải pháp quản lý hiệu quả, chấn chỉnh kịp thời những bất cập phát sinh. Tiến hành thanh tra, kiểm tra công vụ, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu chính quyền tại các xã, phường trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như đất đai, tài chính ngân sách. Chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn 12 xã, phường; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các nguyên tắc, chế độ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách, nhất là đối với nguồn thu từ đất đai; hướng dẫn cán bộ địa chính nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý hiệu quả đất công ích. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra và kết luận thanh tra bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm làm cơ sở để xử lý triệt để những sai phạm trong quản lý đất đai. Rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp với thực tiễn, bảo đảm phát huy tốt nguồn lực đất đai, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt, chỉ đạo các phòng chuyên môn và chính quyền xã, phường có giải pháp để chỉ đạo đội ngũ công chức địa chính từ thị xã đến xã, phường tập trung thời gian, giải quyết dứt điểm những khó khăn về cơ sở pháp lý xác định thửa đất đã được kê khai trong quá trình thực hiện Chỉ thị 299, bố trí nhân lực để tập trung thời gian tổ chức công nhận cho người sử dụng đất đảm bảo đúng thời gian quy định theo Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh.

Thứ năm, tăng cường các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp về lĩnh vực đất đai. Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn thời gian qua không chỉ được đo bằng con số, mà còn thể hiện bằng chất lượng; công tác kiểm tra, giám sát đã chạm tới các mặt, các lĩnh vực, các vấn đề bức xúc, nhạy cảm của nhân dân. Ban Thường vụ Thị ủy cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm những vụ việc nổi cộm liên quan đến quản lý đất đai, tăng cường kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo,... góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; có sức răn đe, cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên/.

 

Trần Thị Huyền - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy

 

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này