Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8882730

Chính trị Chính trị

« Quay lại

Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị tập trung chỉ đạo xử lý các tồn đọng, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB, thu hút đầu tư, thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã Kỳ Anh

 

          Năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ban ngành cấp tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo và cán bộ Hội đồng bồi thường cũng như các phòng ban UBND thị xã nên công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án được triển khai đồng bộ và đạt kết quả đáng ghi nhận, đó là:

         Đã bàn giao mặt bằng 32/56 dự án với diện tích 271ha, trong đó: Bàn giao mặt bằng sạch 17 dự án, diện tích 92,74 ha; bàn giao mặt bằng một phần của 15 dự án, diện tích hơn 177 ha. Hoàn thành rà soát, sắp xếp, lưu trữ 711/814 bộ hồ sơ bồi thường từ năm 2008 đến nay; hoàn ứng với chủ đầu tư 57 hạng mục dự án với tổng kinh phí 300/344 tỷ đồng. Hoàn thành báo cáo quyết toán 50/52 hạng mục được phê duyệt của Dự án cấp nước cho Khu Kinh tế Vũng Áng, tổng kinh phí: 367,071 tỷ /375,526 tỷ đồng; hoàn thành báo cáo quyết toán 113/309 hạng mục được phê duyệt của Dự án Formosa, tổng kinh phí hơn 2.000/2.957,495 tỷ đồng phải quyết toán.

Lãnh đạo thị xã chỉ đạo Bảo vệ hoàn thành thi công Dự án đường cứu hộ Kim Sơn

 

           Xử lý kịp thời 23/25đơn thư khiếu nại; xử lý tồn đọng tại khu tái định cư Kỳ Liên; xử lý tranh chấp đất đai, cấp đất tái định cư đường 1A đi cảng Sơn Dương tại Kỳ Thịnh; vận động chi trả tiền được 6/158 hộ dân dự án di dời thôn Đông Yên; bảo vệ thi công Dự án đường cứu hộ Kim Sơn; hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ dự án nuôi tôm công nghiệp của Công ty TNHH Trường Phú tại Kỳ Trinh; di dời 18 bè nổi sang vị trí mới bàn giao mặt bằng dự án cầu cảng số 3 cảng Việt Lào. Phối hợp với các sở, ngành làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ đề nghị xem xét, xử lý công nhận đất ở trước 18/12/1980. Kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh việc xử lý đối với các công trình xây dựng vượt hạn mức đất ở, xây dựng trên đấy vườn, đất nông nghiệp...

Thời gian qua, thị xã Kỳ Anh đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư thi công các dự án

          Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác GPMB trên địa bàn thị xã vẫn còn một số hạn chế như: Tiến độ thực hiện GPMB một số dự án còn chậm; công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng ở các xã, phường có dự án còn nhiều bất cập, thiếu chặt chẽ; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành vẫn còn lúng túng, chưa khoa học; trách nhiệm của một số cá nhân trong điều hành thực hiện nhiệm vụ chưa cao…

        Xác định công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng góp phần thu hút đầu tư, thúc đấy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trong năm 2019, UBND thị xã Kỳ Anh tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Nhiệm vụ:

         - Tập trung hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt kinh phí bồi thường, chi trả tiền, tổ chức đi dời 569 hộ dân thôn 2&3 Tân Phúc Thành và 158 hộ dân thôn Đông Yên xã Kỳ Lợi di dời, tái định cư. Tổ chức kiểm kê, lập phương án bồi thường, di dời  tái định cư 130 hộ dân Tổ dân phố Thắng Lợi và Nhân Thắng, phường Kỳ Phương. Vân động di dời gần 5000 ngôi mộ tại các dự án.

         - Đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB dự án các cầu cảng và khu hậu cảng tại Vũng Áng; Triển khai công tác GPMB các dự án Nhà máy Nhiệt điện 2, các dự án của Công ty TNHH Growbest tại Kỳ Phương, Kỳ Nam. Hoàn thành việc bồi thường và bàn giao toàn bộ mặt bằng các dự án đường trục ngang, trục dọc đô thị cho Ban quản lý các KKT tỉnh và của Thị xã để đầu tư thi công, sớm hoàn thành các trục đấu nối phục vụ cho phát triển kinh tế, kịp thời giải ngân nguồn vốn. Hoàn thành công tác hoàn ứng, quyết toán các dự án đã và đang triển khai.

 

           Giải pháp:

        -  Tập trung xử lý dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB các dự án, trong đó tập trung xử lý dự án Tân Phúc Thành 2, 3; xây dựng phương án báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo di dời 152 hộ tại thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi; các cầu cảng và khu hậu cảng tại Vũng Áng; các dự án đường trục ngang, trục dọc đô thị cho Ban quản lý KKT tỉnh, Ban Quản lý dự án thị xã. Triển khai công tác GPMB các dự án Nhà máy Nhiệt điện 2, di dời các hộ dân TDP Thắng Lợi phường Kỳ Phương, các dự án của Công ty TNHH Growbest Hà Tĩnh tại Kỳ Phương, Kỳ Nam... Tập trung thực hiện công tác hoàn ứng, thanh quyết toán các dự án đã và đang triển khai.

  Kịp thời tham mưu, đề xuất các chính sách phù hợp trình UBND tỉnh và các Sở ngành xem xét, quyết định để xử lý các tồn đọng vướng mắc kéo dài, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án như phương án hỗ trợ đối với 267 hộ dân Tân Phúc Thành 2,3 xã Kỳ Lợi, chính sách bồi thường hỗ trợ đối với các hộ đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường hỗ trợ đối với các dự án đang tổ chức thực hiện theo Quyết định số 34/QĐ-UBND và Quyết định số 2443/QĐ-UBND của tỉnh. Chỉ đạo thực hiện trong việc xác định mốc hành lang 203 Quốc lộ 1A. Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chủ đầu tư các dự án để thống nhất kế hoạch, lộ trình và quy chế phối hợp trong công tác GPMB thực hiện các dự án.

        -  Tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy huy động cả hệ thống chính trị tiếp tục tổ chức truyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bồi thường, GPMB. Phối hợp kiểm kê, nhận tin, di dời tái định cư, bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án.

- Chỉ đạo Hội đồng bồi thường chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện công tác GPMB, hoàn ứng, quyết toán năm 2019 đảm bảo tiến độ về thời gian, nội dung công việc, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan để tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn thị xã. Xử lý kịp thời, dứt điểm các đơn thư liên quan công tác GPMB, không để khiếu nại vượt cấp, kéo dài làm mất niềm tin trong Nhân dân. Tăng cường công tác quản lý, điều hành, xây dựng quy chế hoạt động; sắp xếp, bố trí cán bộ tinh gọn, có chuyên môn phù hợp, nhiệt tình, tận tụy, trách nhiệm và trung thực.

Phối hợp tốt với các phòng, ban UBND thị xã xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, công trình xây dựng, chính sách bồi thường, hỗ trợ. Phối hợp với Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh và các chủ đầu tư bàn giải pháp xử lý các tồn đọng, vướng mắc các dự án đang triển khai; xây dựng phương án và bố trí tái định cư đối với các dự án phải di dời nhà cửa. Gắn kết chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã, phường nơi thực hiện GPMB phục vụ các dự án để thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, kiểm kê, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đai, công trình bị ảnh hưởng đến vận động người dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Chủ động tham mưu đề xuất UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh những vướng mắc liên quan đến chính sách bồi thường. Tham mưu cho Thị ủy trong việc thành lập các tổ tuyên truyền vận động GPMB đáp ứng với yêu cầu từng giai đoạn, từng dự án.

        - Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Hội đồng bồi thường thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn về quản lý đất đai, công trình xây dựng, chính sách bồi thường, xử lý đơn thư, khiếu nại liên quan đến công tác GPMB. Phối hợp với Hội đồng bồi thường tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn đọng trong công tác GPMB, tập trung xử lý các vướng mắc về chính sách đất đai, công trình xây dựng kịp thời, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Tham mưu các chính sách phù hợp với thực tiễn để UBND thị xã kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý.

- Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường làm tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng; phối hợp tốt với Hội đồng bồi thường trong việc kiểm kê, kiểm đếm; chịu trách nhiệm xác định nguồn gốc đất đai, công trình xây dựng kịp thời để Hội đồng bồi thường lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, đối với các trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép.

Với sự tập trung quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đổi mới sáng tạo trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và sự tận tình, trách nhiệm của đội ngũ làm công tác chuyên môn các cấp, tin rằng kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng năm 2019 sẽ đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

 

Nguyễn Hoài Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã

 

 

 

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này