Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8882611

Chính trị Chính trị

« Quay lại

Nâng cao tính chủ động, sáng tạo; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động góp phần làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới

 

Qua hơn 3 năm thành lập, xây dựng và phát triển, thị xã Kỳ Anh đã trải qua một chặng đường đầy cam go và thử thách. Đặc biệt là áp lực của nhiệm vụ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động sau giải phóng mặt bằng, tái định cư; khắc phục hậu quả nghiêm trọng của sự cố môi trường biển do tập đoàn Formosa gây ra; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội do một số đối tượng cực đoan và phản động kích động, xúi dục tuần hành trái phép; hậu quả khủng khiếp về thiên tai do cơn bão số 10 đem lại. Trong các giải pháp quyết liệt vừa qua, cấp ủy chính quyền và cả hệ thống chính trị đặc biệt chú trọng giải pháp về tăng cường công tác tuyên truyền vận động trong hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân để không ngừng nâng cao sự đồng thuận, giải quyết khó khăn vướng mắc thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn.

           Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác tuyên giáo thời gian qua đã được nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức, đảm bảo tính chủ động với yêu cầu "đi trước mở đường" góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Một kỳ hội nghị do Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức

Ban Tuyên giáo đã chủ động  tham mưu với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thị ủy triển khai các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu ban Thường vụ Thị ủy ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ I (nhiệm kỳ 2015 – 2020);  kế hoạch tuyên truyền bầu cữ Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp( nhiệm kỳ 2016 - 2021); đặc biệt tham mưu chỉ thị , kế hoạch, nội dung tuyên truyền khắc phục sự cố môi trường biển do tập đoàn Fosmosa gây ra. Tham mưu Nghị quyết 03 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III vào năm 2020 và phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững trong những năm tiếp theo; nội dung kế hoach xây dựng nông thôn mới ; tham mưu ban hành các kế hoạch như Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 13/4/2006  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về tăng cường lãnh đạo công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đến năm 2010 và những năm tiếp theo; ban hành Chỉ thị số 15 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ; tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ThU, ngày 28/02/2018 Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tham mưu đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Chỉ thị 35, Kết luận 05, Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quyết định 31,33 của UBND tỉnh, Chỉ thị 08-CT/Th.U của Thị ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và chiến sĩ lực lượng vũ trang, tuyên truyền bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 Tham mưu xây dựng và ban hành các Nghị quyết, chỉ thị của Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã trên những lính vực quan trọng như: tư tưởng chính trị xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo tuyên truyền Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của thị xã. Tích cực, chủ động tham mưu, tuyên truyền xây dựng đô thị, nông thôn mới, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn. Đổi mới công tác Tuyên giáo theo hướng hướng về cơ sở nhất là công tác tuyên truyền Nghị quyết, hoạt động báo cáo viên.

Tăng cường phối hợp chỉ đạo công tác tuyên truyền, công tác khoa giáo theo chức năng, nhiệm vụ. Hoạt động của đài TT-TH, cổng thông tin giao tiếp điện tử, Bản tin thị xã Kỳ Anh đổi  mới nội dung, hình thức, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Đảm bảo duy trì giao ban định kỳ công tác tuyên truyền và khoa giáo. Tích cực chỉ đạo công tác biên soạn lịch sử đảng bộ. Thời gian qua đã chỉ đạo biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ xã Kỳ Hoa, phường Kỳ Liên; đang chỉ đạo biên soạn lịch sử đảng bộ xã Kỳ Nam.

        Ban Tuyên giáo Thị uỷ Kỳ Anh luôn chú trọng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đặc biệt tập trung xây dựng 07 báo cáo chuyên đề phục vụ công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm, đấu tranh phòng chống tuần hành trái phép sau sự cố môi trường do Formosa gây ra. Xây dựng mô hình hoạt động báo cáo viên cấp thị xã hoạt động rộng khắp với quy mô triển khai hội nghị mỗi tháng 01 lần đến tận bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố được Ban tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương.

 

Tổ chức tham quan và tìm hiểu về công ty Formosa cho BCV cơ sở

 

Phát huy truyền thống Đảng bộ và nghành Tuyên giáo, từ khi thành lập thị xã đến nay Ban Tuyên giáo thị xã Kỳ Anh đã có nhiều nỗ lực nhằm không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đóng góp xứng đáng trong công tác phát  triển kinh tế - xã hội, giữ vững ANQP, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 đơn vị Ban Tuyên giáo Thị ủy được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; liên tục được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, năm 2017 được UBND tỉnh tặng Bằng khen và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen. Năm 2018 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen trên lĩnh vực chỉ đạo công tác báo chí tham gia công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh những nỗ lực và kết quả nói trên, công tác tuyên giáo cũng đang đứng trước những hạn chế và khó khăn, thách thức. Các thế lực phản động với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi tăng cường chống phá trên mặt trận chính trị tư tưởng; một số địa bàn, nhất là vùng giáo, vùng giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự... tự thân công tác tuyên giáo còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ở một số cán bộ tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên; công tác xây dựng mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác chưa rõ nét; việc triển khai nắm bắt và định hướng dư luận xã hội chưa kịp thời, thiếu tính thuyết phục; cơ sở vật chất, kinh phí đầu tư cho hoạt động nhất là cấp cơ sở còn nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới, công tác tuyên giáo tập trung vào một số trọng tâm như sau:

Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng. Trong đó, tiếp tục cải tiến, đổi mới học tập, quán triệt tuyên truyền nghị quyết của Đảng theo hướng nhanh hơn, rộng hơn; cung cấp kịp thời tài liệu học tập nghị quyết, tổ chức thảo luận và viết bài thu hoạch chu đáo, hiệu quả.

Thứ hai, cải tiến và nâng cao chất lượng các hội nghị giao ban công tác tuyên truyền, khoa giáo, hội nghị báo cáo viên theo hướng bám sát chương trình công tác của các ngành trong khối, thiết thực hướng về cơ sở, phối hợp giải quyết các vấn đề thực tiển đặt ra trên địa bàn.

Thứ ba, chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức, kỷ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở thị xã và cơ sở.

Thứ tư, tập trung nghiên cứu, tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện một số đề án nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên giáo như Đề án khai thác mạng xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền góp phần xử lý các điểm nóng trên địa bàn.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát quá trình thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng để đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo, đóng góp tích cực hơn, hiệu quả hơn cho công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, sớm đưa thị xã Kỳ Anh trở thành đô thị loại III vào năm 2020.

 

Trần Nam Phong - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy

 

 

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này