Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8571223

Chính trị Chính trị

« Quay lại

Thị xã Kỳ Anh - Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

 

          Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn tinh giản biên chế và đạt được một số kết quả bước đầu.

          Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp là giải pháp quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đang ta. Để làm được điều đó, toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Quá trình thực hiện phải nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; bảo đảm tính đổi mới, tổng thể, hệ thống, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; đổi mới tích cực, mạnh mẽ, nhưng không nóng vội. Các nhiệm vụ và giải pháp đề ra phải phù hợp, khả thi, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài.

         Với tinh thần đó, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh đã tập trung chỉ đạo triển khai việc học tập, quán triệt các nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, sự cần thiết và ý nghĩa đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từ đó nâng cao quyết tâm chính trị trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Trung ương 6 khóa XII của Đảng.  Xây dựng, ban hành Kế hoạch số 30- KH/ThU, Chương trình hành động số 22, 23 - CTr/Th.U, trong đó, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài, phù hợp với tình hình thực tế địa phương; xác định lộ trình cụ thể để mỗi cấp, mỗi địa phương, mỗi tổ chức triển khai thực hiện ngay những việc đã rõ, thí điểm thực hiện những việc mới mà Nghị quyết yêu cầu.

         Cùng với việc thực thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW khóa XII, Ban Thường vụ Thị ủy chủ trương kế thừa việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TU ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Để việc triển khai đạt hiệu quả, đảm bảo tính khoa học, cụ thể, khách quan, sát thực tế, các Tổ công tác của Ban Thường vụ Thị ủy được thành lập nhằm vừa khảo sát, hướng dẫn, thẩm định các Đề án, vừa tổng hợp xây dựng Đề án tổng thể cấp thị xã. Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo phường Kỳ Long làm mẫu tiến hành cụ thể các bước phân tích thực trạng bộ máy, cán bộ cấp phường, TDP theo hướng xây dựng vị trí việc làm, nội dung công việc được phân công. Từ đó chỉ đạo nhân diện rộng trong 11 đơn vị xã, phường còn lại. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thị xã xây dựng các tiểu đề án khối nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Qua hơn một năm triển khai thực hiện các Nghị quyết, thị xã Kỳ Anh đã đạt được một số kết quả bước đầu:

          Qua thực tiễn khảo sát xây dựng các đề án, Ban Thường vụ Thị uỷ đã chỉ ra được những hạn chế, bất cập, xuất hiện những điểm tương đồng, trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ hoặc yếu tố làm giảm hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị. Trong đó, có 3 cơ quan đều có chức năng, nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng: Ban Tuyên giáo Thị uỷ, Ban Dân vận Thị uỷ và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã; 02 đơn vị có chung nhiệm vụ tổ chức các hoạt động thông tin truyên truyền, cổ động: Trung tâm VH-TT&DL, Đài TT- TH thị xã; 04 tổ chức hội có điểm tương đồng về chức năng động viên, thăm hỏi, giúp đỡ và tham mưu thực hiện chế độ, chính sách cho những người có công với cách mạng, những người có hoàn cảnh khó khăn: Hội Chữ thập đỏ, Hội Thanh niên xung phong, Hội Người mù, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi, nạn nhân Chất độc da cam - Dioxin,...

         Một số đơn vị sự nghiệp công có thu cần chuyển đổi loại hình hoạt động hoặc tăng quyền tự chủ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động: Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và Môi trường đô thị, Trung tâm ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi, Trung tâm Y tế, Trung tâm GDNN - Giáo dục thường xuyên. Ngoài ra các xã, phường rà soát lại các thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ đủ điều kiện thuận lợi để xem xét sáp nhập nhằm tăng quy mô (vẫn còn 09 TDP có quy mô nhỏ từ 130 hộ đến dưới 250 hộ, 08 thôn có quy mô nhỏ từ 78 hộ đến dưới 200 hộ).

          Kế thừa việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TU ngày 29/6/2016 và triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TU ngày 03/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đến nay, thị xã Kỳ Anh đã hoàn chỉnh Đề án cấp thị xã và đã thẩm định, phê duyệt các Đề án cấp cơ sở. Kết quả bước đầu theo các Đề án được thẩm định thị xã sẽ tiến hành việc sáp nhập thôn, TDP để giảm thêm 03 TDP trong năm 2019, cùng với trước đó đã sáp nhập giảm 02 thôn ở xã Kỳ Nam, toàn thị xã đã giảm từ 85 thôn, TDP nay xuống còn 80 thôn, TDP. Tiến hành việc hợp nhất Văn phòng Đảng ủy và Văn phòng UBND các xã, phường; hợp nhất 4 tổ chức hội ở cấp xã trong Quý I năm 2019 (Hội chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, Hội Người mù, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi).

          Đã thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm BDCT thị xã; định hướng lộ trình đến năm 2020 sáp nhập Ban Dân vận Thị uỷ, Ban Tuyên giáo Thị ủy thành 01 cơ quan; đã ra mắt Trung tâm Văn hóa - Truyền thông trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh - Truyền hình với Trung tâm VHTT - TT&DL. Định hướng lộ trình chuyển đổi Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và Môi trường đô thị thị xã thành Công ty cổ phần; từng bước giao quyền tự chủ cho Trung tâm ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi. Hợp nhất 02 tổ chức hội: Hội bảo trợ người khuyết tật - Trẻ mồ côi và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin...

          Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế và sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, TDP tổng thể đến năm 2025 sẽ giảm được 92 cán bộ, công chức, viên chức và 450 cán bộ không chuyên trách xã, thôn, TDP so với mức quy định; cùng với lộ trình sáp nhập các trường học, trạm y tế thì hàng năm sẽ tiếp tục giảm được cán bộ, viên chức tương ứng. Các mô hình cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách được áp dụng phù hợp với yêu cầu, quy định chung và gắn với thực tiễn từng địa phương, đơn vị để phát huy hiệu quả tốt hơn.

          Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Những kết quả nêu trên mới chỉ là bước đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, song có thể thấy rõ sự quyết tâm chính trị cao và sự chủ động triển khai đồng bộ của Ban Thường vụ  Thị ủy Kỳ Anh với nhiều giải pháp rõ ràng, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Thời gian tới để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị các cấp từ thị xã đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

         Thứ nhất, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, sự cần thiết và ý nghĩa đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết TW6 (khóa XII), nhất là công tác tư tưởng, công tác tổ chức, bộ máy cán bộ theo hướng sâu sắc hơn, lan tỏa rộng rãi, tạo sự đồng thuận cao hơn trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

         Thứ hai, bám sát lộ trình trong các đề án đã được phê duyệt để xây dựng kế hoạch cụ thể sát đúng và kiên trì, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng. Bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, thị xã, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai đề án, kế hoạch tinh giản biên chế và danh sách đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế để thực hiện có lộ trình, thận trọng, đúng quy trình; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ thuộc diện dôi dư.

          Thứ ba, các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo toàn diện tại cơ sở xã, phường và các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, làm tốt công tác sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế và công tác tư tưởng trong cán bộ và Nhân dân.

          Thứ tư, tổ chức đánh giá kết quả từng giai đoạn để chỉ đạo, bổ cứu. Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu trong tiến độ, chất lượng thực hiện các nội dung của đề án.

         Thứ năm, rà soát thật kỹ đội ngũ cán bộ, công chức từ thị xã đến các xã, phường trước khi có chủ trương, kế hoạch tuyển dụng các định biên công chức còn thiếu theo chỉ tiêu giao.

          Nhiệm vụ thời gian tới còn hết sức nặng nề, bên cạnh những giải pháp, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, sự nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sự đồng thuận ủng hộ của Nhân dân để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã Kỳ Anh vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

                        Dương Thanh Hòa - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

 

 

 

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này