Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8858674

Chính trị Chính trị

« Quay lại

Đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

 

       Trong không khí vui tươi chào đón năm mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kỳ Anh tự tin bước vào năm mới 2018 với quyết tâm mới.

 

Đồng chí Dương Thanh Hòa - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy.

 

Nhìn lại năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của thị xã Kỳ Anh gặp nhiều khó khăn song với sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cũng như nỗ lực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Đảng bộ và nhân dân thị xã đã từng bước khắc phục khó khăn, ổn định tình hình, thực hiện các nhiệm vụ đạt một số kết quả:kinh tế có tín hiệu ổn định hơn; xây dựng được 06 tuyến phố văn minh đô thị; xã Kỳ Hoa hoàn thành các chỉ tiêu, về đích nông thôn mới, không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Sản xuất công nghiệp có bước tăng trưởng; hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ bắt đầu khôi phục trở lại; tập trung giải quyết các tồn đọng, nhất là trên lĩnh vực tài nguyên - môi trường, giải phóng mặt bằng. Công tác cải cách hành chính và quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý quy hoach, trật tự xây dựng từng bước được chấn chỉnh, tăng cường; công tác kê khai, bồi thường sau sự cố môi trường biển cơ bản hoàn thành.

Văn hóa, xã hội đạt kết quả khá toàn diện; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; chính sách người có công được đặc biệt quan tâm. Kịp thời ứng phó thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là ứng phó với bão số 10, hạn chế thấp nhất thiệt hại; khắc phục nhanh hậu quả, sớm ổn định sản xuất và đời sống. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, nhất là từ quý II trở lại nay; thành lập lực lượng trật tự đô thị bán chuyên trách tại 12/12 xã, phường số lượng trên 600 người và 12 CLB Cựu chiến binh bảo đảm ANTT với trên 500 hội viên.

Bước sang năm 2018, là năm bản lề trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh những yếu tố thuận lợi cũng còn không ít khó khăn, thách thức tác động đến KT-XH của thị xã. Quán triệt các nghị quyết, chính sách, giải pháp của trung ương, của tỉnh, trên cơ sở những kết quả đạt được năm 2017 và căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ I, Đảng bộ, nhân dân thị xã Kỳ Anh quyết tâm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2018, trong đó trọng tâm là:

Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng gắn với phát triển đô thị.Triển khai công bố quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, thực hiện tốt chỉnh trang đô thị, kiến thiết thị chính. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, giao thông, thủy lợi, kênh mương bê tông, hạ tầng đô thị. Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết03-NQ/ThU, ngày 31/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III vào năm 2020 và phát triển bền vững theo hướng văn minh, hiện đại.

Thứ hai: Tập trung cao độ trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án và thu hút đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư,GPMB dự án di dời thôn Tân Phúc Thành 2,3 và các dự án do Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư, các dự án của nhà đầu tư khác, di dời phần còn lại 158 hộ tại thôn Đông Yên xã Kỳ Lợi. Chỉ đạo giải quyết dứtđiểm những tồn đọng, vướng mắcnhất là liên quan đến đất đai, quyết toán các dự án sử dụng vốn ngân sách, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực trên địa bàn, không để phát sinh các vấn đề tồn đọng mới.

Thứ ba: Chỉ đạo khắc phục hậu quả của cơn bão số 10 và sự cố môi trường; chú trọng triển khai có hiệu quả các nhóm giải pháp trong khôi phục sản xuất sau sự cố môi trường. Tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách đã được ban hành, nhất là khôi phục sản xuất trong nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy, hải sản, chính sách về hỗ trợ lãi suất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động…Phối hợp với các sở, ngành tham mưu hoàn thiện Đề án tổng thể về phát triển sản xuất, kinh doanh, chế biến, chuyển đổi ngành nghề, bồi thường, hỗ trợ khắc phục hậu quả sự cố môi trường.

Thứ tư: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, bền vữngtạo đà để năm 2019, 5/5 xã về đích XDNTM.Tập trung đầu tư nâng cấp tiêu chí hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.Thực hiện có hiệu quả cơ chế quyền chủ động thuộc về người dân và cộng đồng.

Thứ năm: Tập trung chỉ đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, tiết kiệm chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát giá cả và chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Quản lý chặt chẽ chi tiêu công, nâng cao hiệu quả chi ngân sách, ưu tiên chi ngân sách cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng chỉnh trang đô thị, chi phục vụ an sinh xã hội. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên môi trường.Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án và xúc tiến đầu tư dự án "Phát triển Tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh, vay vốn Ngân hàng thế giới (WB).

Thứ sáu: Quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế, lao động việc làm và chính sách xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; trình phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề giải quyết việc làm đối với các hộ dân xã Kỳ Nam, vùng tái định cư và các xã về đích nông thôn mới 2018. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội.

Thứ bảy: Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trong cải cách hành chính;tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với kỷ luật, kỷ cương về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, xây dựng chính quyền thân thiện, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thứ tám: Tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành thanh tra và ngành nội chính - tư pháp. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý khiếu nại tố cáo, hạn chế đến mức thấp nhất các đơn thư tồn đọng, vượt cấp kéo dài.

 Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi có sự tăng tốc tạo đà cho các năm cuối của giai đoạn 2016-2020. Do đó cần có sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của Thị ủy và HĐND thị xã đề ra. Đảng bộ, nhân dân thị xã Kỳ Anh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, chung sức, chung lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức xây dựng thị xã phát triển nhanh, bền vững./.

 

 Dương Thanh Hòa - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

 

 

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này